Algot Thorin

Plats 3 på riksdagslistan i Halland

Ålder: 30 år

Prioriterade frågor:
– Klimatet
– Integrationen
– Sveriges roll i världen

Länkar:
https://www.algot2022.se
https://www.twitter.com/algotthorin
https://www.facebook.com/algotthorinc

Jag heter Algot Thorin och är 30 år gammal. I höstens val kandiderar jag till riksdagen i Hallands län. Jag har bakgrund i Centerstudenter (förbundsstyrelseledamot 2018-2021) och dessförinnan i Centerpartiets Ungdomsförbund (vice förbundsordförande 2011-2015). Min akademiska bakgrund finns i Lund, där jag studerade historia. Till vardags arbetar jag som skrivtolk för hörselskadade samt driver ett antal företag.

Mitt politiska engagemang har alltid grundat sig i tron på den enskilde människans frihet, övertygelsen om att den demokratiska världsordningen måste försvaras till varje pris samt insikten om att vår natur måste kunna brukas utan att förbrukas. Mina tre prioriterade sakområden i höstens val är klimatet, integrationen och Sveriges roll i världen.

Jag vill se en klimatpolitik som inser hur brådskande och angeläget det är att skynda på den gröna omställningen. Som lyfter blicken från den årtionden gamla debatten om huruvida vilket energislag som är bäst, och som istället accepterar att vi kommer behöva varenda fossilfri energikälla vi kan få. Vi behöver röja de politiska hinder som finns för nybyggnation för såväl kärnkraft som det förnybara, bland annat genom att ersätta de nationella klimatmålen till 2040 från “100% förnybart” till “100% fossilfritt”, samt förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för nybyggnation av vind-och solkraft. Även på EU-nivå behöver arbetet accelereras: Systemet för handel med utsläppsrätter bör fördjupas och innefatta fler sektorer, och samtliga subventioner till fossila energikällor behöver stoppas.

Jag vill se en integrationspolitik som tar tillvara på människors potential istället för att låta hundratusentals människor fastna i utanförskap. Bidragssystemen behöver ses över så att arbete alltid lönar sig, och bidragen i sin tur behöver vara villkorade utifrån att mottagaren aktivt söker jobb eller deltar i utbildning eller annan integrationsfrämjande verksamhet. Vi behöver ökade anslag till både rättsväsendet och förebyggande verksamhet för att bekämpa den växande kriminaliteten i våra utanförskapsområden, samtidigt som vi behöver ta avstånd från integritetskränkande förslag så som visitationszoner eller kollektiv bestraffning av familjemedlemmar till kriminella. Civilsamhället behöver goda förutsättningar att skapa sociala plattformar för människor från olika bakgrunder och bostadsområden att mötas och knyta band med varandra. Språk, självförsörjning och socialt sammanhang är alla viktiga pusselbitar för att bryta segregationen.

Jag vill se en utrikespolitik vars främsta uppgift är att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Europa och världen, och där dessa principer är överordnade kortsiktiga realpolitiska vinster. Sverige behöver gå från passiv deltagare till aktiv ledare i det europeiska samarbetet. Sverige och EU behöver i högre grad stå upp mot skurkstater, även om det kan innebära kortsiktiga ekonomiska eller diplomatiska förluster. Alla ekonomiska band med den ryska regimen bör klippas tills dess att det olagliga invasionskriget upphör och sanktionerna bör utvidgas till att även innefatta stater som aktivt eller passivt stödjer Rysslands krig. Det svenska biståndet bör ställas om till att främst prioritera mat, flyktinghjälp och vaccin.