Valet 2018

Välkommen till Centerstudenter!


 

Vi vill byta regering och göra Sverige friare och grönare.

 

Sverige behöver en ny regering. En regering som målmedvetet driver en politik som löser de problem Sverige står inför. Integrationen går för långsamt, bostadsmarknaden fungerar inte, och vårt skatte- och bidragssystem hindrar företagande och uppmuntrar inte till arbete, för att bara nämna några problem. Till det kommer vår tids största utmaning: klimatförändringarna. Sverige måste göra mer!

Centerstudenter vill ha en regering som skapar en arbetsmarknad för alla, sätter kvalitet framför kvantitet i högskolan, ser till att det blir fler inflyttningsfester i Sverige och som driver en miljöpolitik för vuxna.

Nedan kan du läsa hur vi tror att det kan bli möjligt!

.

En arbetsmarknad för alla

Sverige befinner sig på toppen av en högkonjunktur. Arbetslösheten är låg och Sveriges ekonomi går som tåget. Tyvärr har vi lämnat många efter oss. En majoritet av de arbetslösa tillhör vad Statistiska centralbyrån kallar en utsatt grupp. Det handlar om lågutbildade, människor som nyligen kommit till Sverige och äldre som trots konjunkturen inte lyckats få ett arbete.

Det är nu, när överskotten är höga och reformutrymmet stort, som vi måste genomföra de strukturreformer som möjliggör för fler att få ett jobb. Till att börja med måste synen på vad trygghet på arbetsmarknaden är förändras. Idag kommer inte trygghet från en anställning man inte kan förlora, utan från en kompetens som är eftertraktad. Fokus i arbetsmarknadspolitiken måste därför skifta från att reglera anställningar till att se till att alla kan skaffa sig en eftertraktad utbildning, att det finns möjlighet att ställa om mitt i livet och att det är enkelt att starta och driva företag.

Det måste också vara lätt att komma till Sverige och bidra. Socialdemokraternas angrepp på den svenska arbetskraftsinvandringen, kombinerat med deras ovilja att åtgärda de problem som finns idag, riskerar inte bara beröva människor en möjlighet att bygga sig ett bättre liv i Sverige. Det är också ett hot mot vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Det är uppenbart att många av de personer som kommit till Sverige under de senaste åren saknar vissa av de kunskaper som krävs på den svenska arbetsmarknaden. Det tydligaste är kanske just svenskan. Problemen stannar dock inte vid de som kommit hit i vuxen ålder som kämpar för att få sitt första jobb, det riskerar också gå i arv till deras barn. Därför krävs omfattande satsningar på språkutbildning för både barn och vuxna. Obligatorisk förskola och svenskundervisning är bra första steg. På sikt måste även grundskolan i utsatta områden reformeras så att alla elever – oavsett bakgrund – lämnar skolan med tillräckliga kunskaper för att kunna ta ansvar för och forma sitt egna liv.

Genom sänkta skatter, avregleringar och satsningar på utbildning kan vi skapa en inkluderande arbetsmarknad där alla har möjlighet att genom ansträngning och bli en del av samhället och skapa sig den framtid de vill ha.

Centerstudenter vill:

 • avreglera arbetsmarknaden
 • sänka skatter på arbete och företagande
 • satsa på yrkesutbildningar och utbildning som leder till jobb
 • investera i skolan så att alla får möjlighet att forma sin egen framtid

 

Fler inflyttningsfester

Centerstudenter vill att det ska bli fler inflyttningsfester i Sverige. Det måste bli lättare att få sin första bostad, och rörligheten måste öka så att fler kan få en bostad anpassat efter deras behov.  

Bostadsbristen och trögheten på bostadsmarknaden hindrar människor att flytta till utbildning och jobb, och bidrar till en ökad segregering när människor inte kan flytta från ett område till ett annat. De senaste åren har det byggts mycket, men utbudet möter inte efterfrågan. Istället har vi fått en situation där vanliga människor har fortsatt svårt att hitta ett boende, medan lyxlägenheter i stora städer har svårt att bli sålda.

Samtidigt bidrar hyresregleringar och flyttskatter till att människor som väl fått en bostad gärna stannar kvar i den. Istället för att flytta ifrån en stor hyresrätt när barnen flyttat ut bor många kvar, eller byter sin bostad med någon annan som också har en bostad. En väldigt liten andel av alla hyresrätter som byter ägare i Stockholm gör det via bostadsförmedlingen. Resten görs via kontakter, eller lägenheter som går i arv i familjer. Liknande situationer återfinns i hela landet.

Centerstudenter vill ha en flexibel bostadsmarknad där befintliga bostäder utnyttjas effektivt, det byggs både billiga och lyxiga lägenheter, och där alla har möjlighet att få en bostad. Därför vill vi avreglera hyresmarknaden, frigöra mer mark att bygga på och förenkla byggandet.

Centerstudenter vill:

 • avreglera bostadsmarknaden
 • fasa ut hyresregleringen
 • stärka äganderätten över marken så att det blir enklare att bygga
 • frigöra mer mark för bostäder genom avskaffat strandskydd, kommunalisera naturreservat och genomföra en översyn av de områden som idag klassas som riksintressen

 

Miljöpolitik för vuxna

Ett av de största hoten mänskligheten står inför är kraftiga klimatförändringar. De riskerar att förändra den ekologiska balansen, skapa stora ekonomiska skador och kraftigt försämra förutsättningen för rika och goda liv på jorden. Den viktigaste orsaken är den kraftiga förstärkningen av växthuseffekten som är en konsekvens av människans utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser. För att vända utveckling krävs politiskt ledarskap på både nationell och internationell nivå.

Som ett litet land har Sverige en liten direkt påverkan på de globala utsläppen. Det fråntar oss inte från ansvaret att göra vår del av direkta utsläppsminskningar, utan understryker snarare vikten att vi bidrar även på andra sätt.

Miljöpolitiken måste vara långsiktig och syfta till att göra mest nytta för pengarna. Kortsiktiga satsningar på elcyklar eller minskad användning av engångsartiklar lämpar sig bättre för presskonferenser än faktisk politik. Störst nytta kan Sverige göra genom att fortsätta producera koldioxidfri el genom kärnkraft, vattenkraft, solkraft och andra förnyelsebara källor.

Beskattning av miljöförstöring ska vara så teknikneutral som möjligt och baseras på storleken på miljöpåverkan. Ett tydligt exempel är förslaget på en flygskatt på flygstolar, oberoende av flygplansmodell. Konsekvensen blir då att individer inte beskattas för de utsläpp och i slutändan den miljöförstöring de ger upphov till; utan för hur många stolar ett flygplan har. Det skapar incitament som slår snett och motverkar flygandet i sig snarare än de utsläpp samhället vill minska.

Förbud och icke teknikneutrala regleringar riskerar också att förbise lokala förutsättningar och omständigheterna vid extraordinära situationer. Till exempel är det fullt rimligt att sjukhus använder sig av reservkraft från säkra källor så som dieselgeneratorer. Att bygga upp helt ny infrastruktur innebär också en klimatpåverkan. Därför är det inte alltid bäst att byta mindre klimateffektiva lösningar mot den teoretiskt optimala. Dessa problem reglerar oftast sig själva med enhetliga och teknikneutrala skatter.

Centerstudenter vill:

 • ha en långsiktig miljöpolitik med teknikneutral lagstiftning.
 • att all miljöpolitik ska utformas och utvärderas utifrån en kostnadskalkyl. Pengarna ska göra nytta.
 • fortsätta använda kärnkraft som grunden i vårt energisystem och fortsätta komplettera med förnybara källor för att uppnå helt fossilfri energiförsörjning.
 • stärka det europeiska energisamarbetet och verka för en fungerande energiunion så att vi lättare kan exportera vår rena el.
 • stärka det nordiska samarbetet i syfte att bevara miljön i Östersjön.

 

Kvalitet framför kvantitet

Längtan efter kunskap är grundläggande för människan. Strävan efter att förstå sin omvärld är vad som driver mänskligheten framåt, och vad som möjliggjort att vi idag har det bättre än någon generation innan oss. En utbildning är därmed inte bara en investering i sin framtid egen, utan även grunden för ett fortsatt starkt samhälle. Centerstudenter anser därför att högre utbildning ska präglas av kvalitet och tillgänglighet.

Med kvalitet menas att den högre utbildningen ska vara forskningsbaserad, internationellt konkurrenskraftig och ge goda möjligheter att få ett arbete eller fortsätta forska. Med tillgänglighet menas alla som är beredda att lägga det engagemang och den tid som krävs ska ha möjlighet att studera vid högskolor och universitet.

Idag håller allt för många utbildningar en låg kvalitet. Undervisningstimmarna är få och kopplingen till arbetsmarknadens och forskarvärlden är allt för ofta för dålig. Centerstudenter vill ha en livskraftig högskola där kvalitet sätts framför kvantitet, och där universiteten ges tillräckligt mycket resurser för att leverera en utbildning i världsklass. Oberoende om det är matematik, litteraturvetenskap eller psykologi som står på schemat.

Den svenska högskolepolitiken har under lång tid lidit av ett fokus på kvantitet. Alla regeringar i modern tid – borgerliga som socialdemokratiska – har stoltserat med ständigt utökade platser. Desto mindre fokus har lagts på värdet av dessa platser. Centerstudenter står för den motsatta politiken. Vi vill att utbyggnaden av högskolan ska upphöra tills dess att kvalitén på alla utbildningar kan garanteras. Vi vill också styra om resurserna från dyra bidragssystem till fler undervisningstimmar och bättre utbildningar. Behållningen av en högre utbildning ska inte vara förmånliga bidrag, utan en examen som verkligen betyder något. Därför vill vi göra om studiebidraget till lån, och föra över pengarna till högskolorna.

Ideologin bakom högskolans utbyggnad har varit att alla ska bli akademiker. Det är en tanke som skadat Sverige genom att skapa ett överskott av kandidatexamina, men ett underskott av människor som kan ett riktigt yrke. Centerstudenter vill därför satsa mer på yrkeshögskolan och möjliggöra för utbildningar som idag ges på akademiska skolor att också ges på yrkeshögskolor.

Centerstudenter anser att:

 • kvalitet ska prioriteras över kvantitet i den högre utbildningen.
 • utbyggnaden av högskolan ska upphöra tills dess av kvaliteten på de befintliga programmen kan garanteras.
 • anslagen till högre utbildning och forskning ska höjas.
 • studiebidraget byts ut mot lån.
 • utbildning till fler yrken borde läggas på yrkeshögskolan istället för akademiska högskolor