Partistämma: Dag 3

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Nyheter, Partistämma 2017

Förhandlingarna fortsätter, och det gör även segrarna!

Lördag, och stämman är fortfarande i full gång. Men det var den även sent igår kväll då ytterligare många av Centerstudenters förslag behandlades.

Utbildningspolitik för en värld i rörelse – Centerstudenter påverkar

Detta är namnet på den utbildningspolitiska motion som Centerstudenter la inför partistämman, i vilken vi hade förslag inom fyra huvudområden: yrkeshögskolan, akademisk högre utbildning, gränslös högre utbildning samt forskning. Flera av förslagen bifölls igår av stämman, och vi är som alltid otroligt glada och stolta över att ha påverkat partiets politik inom ett av våra viktigaste områden.

I enlighet med vår motion och de frågor vi drivit i debatten ska Centerpartiet nu verka för att stärka, bygga ut och tillföra mer resurser till yrkeshögskolan, samt för att införa fri etableringsrätt och göra det lättare och mindre byråkratiskt att bedriva utbildningar som yrkeshögskola. Vidare ska Centerpartiet verka för att yrkeshögskolan ges mer långsiktiga spelregler genom förlängda tillståndsperioder och möjlighet att själva utforma sina program, och för att finansieringen ska ses över så att företag och kommuner kan finansiera utbildningar som redan är godkända att bedriva, men där statens finansiering inte räcker till. Stämman ställde sig även bakom att låta fler yrkesinriktade utbildningar bedrivas på yrkeshögskolan, till exempel journalist- och informatörsutbildningar.

Inom den akademiska delen av den högre utbildningen beslutades det bland annat att Centerpartiet ska verka för att kvalitetsutvärderingen ska bygga på en extern kvalitetskontroll samt att lärosätena ska utvärderas på ett transparent sätt så att studenter kan se och jämföra sådant som arbetsmarknadsstatistik, antal lärarledda timmar och tidigare studenters åsikter för olika program och lärosäten. Stämman gav även gehör för att Centerpartiet ska verka för att resurstilldelningssystemet görs om så att det enbart baseras på antalet studenter och kvalitet i utbildningen, istället för genomströmningen. Vidare ställde sig stämman även bakom att kraven för att upphöja högskolor till universitet skärps och tydliggörs.

Delen gränslös högre utbildning innehöll bland annat förslag som ska syfta till att främja och underlätta för internationella studier och studenter. Stämman klubbade här igenom att Centerpartiet ska verka för att studentvisum ska ges för hela studieperioden för programstudenter, att studietiden ska räknas in i tiden som krävs för permanent uppehållstillstånd samt för att underlätta för utländska lärosäten att etablera sig i Sverige.

Stämman behandlade även våra förslag inom forskning och spetskompetens där det beslutades att Centerpartiet ska verka för att tillgången till statistik från SCB och andra myndigheter ses över i syfte att kraftigt sänka priserna och öka tillgängligheten för forskare. Även för att säkra framtida forskningskompetens genom sträva efter att duktiga elever och studenter ges möjlighet att fortsätta utvecklas i sin egen takt i grundskolan, gymnasiet och högskolan. Stämman ställde sig även bakom att Centerpartiet ska verka för att de statliga universiteten och högskolorna inrättar utbildningar på avancerad nivå med inriktning på forskning.

Som studentförbund är det självklart fantastiskt glädjande att se att våra förslag ges gehör och blivit Centerpartiets politk.

Förbundsstyrelseledamot och doktorand i nationalekonomi Isak Kupersmidt i talarstolen under debatten.

Bostadsmarknaden – mark, hyror och marknad

I Centerstudenters motion fanns flera förslag för att göra det enklare och billigare att bygga som antogs av stämman. Däribland att en översyn av tillgänglighetsreglerna som gör små lägenheter dyra att bygga ska göras, att äganderätten ska stärkas som en del i att skapa fler bostäder samt att översiktsplanerna ska vara mer styrande i kommunens planprocesser så att innehållet i detaljplanerna kan minskas kraftigt. Stämman ställde sig även bakom att riksintressena ska definieras tydligare samt minska i antal och yta, samtidigt som det ska gå att väga in vikten av bostadsbyggande mot riksintressen, och även att kraftigt minska antal myndigheter som är ansvariga för bedömning av riksintressen.

Stämman beslutade även att Centerpartiet ska verka för att alla naturreservat ska ses över (de som ej är skyddsvärda ska regleras i översiktsplaner), att möjligheten till kommunala särkrav på bostadsbyggande ska minskas samt att kommuner ska få bestämma om strandskyddet.

Sammanfattningsvis har även behandlingen dessa två områden inneburit många segrar för Centerstudenters politik! Förhandlingarna är dock inte över och vi fortsätter att ta debatten och uppdatera våra kanaler hela helgen.

 

0

Din varukorg