Idémanifest

Centerstudenters politik vilar på en grön liberal grund. Vi arbetar för ett friare, grönare och mer öppet samhälle, där individen är viktigare än systemet.

idemanifest framsida 14

Frihet

Centerstudenter är en frihetsrörelse vars ideologi har sin utgångspunkt i den enskilda människan. Människan bör låtas följa sitt eget huvud, söka sin egen lycka och leva i frihet, så länge hon inte hindrar andra från att göra detsamma. Ur detta följer hennes rätt att tänka, yttra sig, ingå frivilliga avtal och organisera sig fritt. Hon har också rätt att bruka och förbruka sin egendom.

Frihet är frånvaro av tvång. Med det följer att individen inte, mot sin vilja, görs till någon annans verktyg eller blir offer för andras godtyckliga nycker. Istället 15 tillåts hon leva sitt eget liv, och enbart ingå avtal om hon anser att det ligger i hennes intresse.
Många gånger innebär detta att frihet också är frånvaron av politiska ingrepp, givet att en fungerande rättsstat är upprättad och medborgarna skyddas från våld och förtryck. Det är inte politikens roll att definiera den väg som medborgarna ska vandra genom livet.

Friheten är dock inte fri från värderingar. Den vittnar om en positiv människosyn, och en respekt för varje enskild individ samt en djup övertygelse om att människors drömmar och strävanden summerar till ett bättre samhälle. Vi är övertygade om att fria människor kan åstadkomma mer än människor som begränsas av trångsynthet, förmynderi och pekpinnar.

Ekonomisk frihet

Marknadsekonomi är den fysiska förlängningen av idén om frihet. En fri ekonomi är det aggregerade resultatet av att människor frivilligt ingår avtal som alla parter anser sig tjäna på. På så vis organiseras produktionen spontant, och knappa resurser slussas till de sektorer där de gör mest nytta. Det ger effektivitet, och säkerställer att all tillgänglig information utnyttjas, för att skapa största möjliga välstånd till lägsta möjliga kostnad. Välstånd underlättar i sin tur för en harmonisk mänsklig samvaro. En fri och växande ekonomi innebär att den enes vinst inte förutsätter den andres förlust. Gemenskap och välvilja tillåts växa fram, medan avundsjuka och missunnsamhet trycks tillbaka. Äganderätt, frihandel och fri konkurrens är grundläggande liberala värden som Centerstudenter värnar.

Centralt för den fria ekonomin är låga och enhetliga skatter, en stark äganderätt och en god   jordmån för fri företagsamhet. När människor strävar efter att skapa sådant som andra efterfrågar gynnar det såväl individen som samhället i stort. Därtill innebär en fri handel, där varor och arbetskraft tillåts korsa nationsgränser, att människor vävs samman i en produktiv symbios. Marknadsekonomi ökar gemenskapen och förståelsen människor emellan, såväl inom som mellan länder, och bidrar således till en fredlig och dynamisk samvaro.

Integritet

Människan äger sin egen kropp och har därmed i grunden rätt att bestämma över den. Ideal kring hur människor ska se ut, leva och behandla sig själva och sin kropp kommer och går. Det är dock inte politikens uppgift att definiera hur människor ska leva sina liv. Kroppslig integritet är därför centralt i ett fritt samhälle. Likaså är varje människas rätt till sin privata sfär.

Migration och rörlighet

Fri rörlighet är fångenskapens och ofrihetens motsats. Utan begränsningar av

människors möjlighet att röra sig fritt inom och mellan länder är förtryck
närmast en omöjlighet. Öppna gränser är därför ett effektivt vapen mot tyranni. Dessutom är det en förutsättning för institutionell konkurrens mellan nationer. Genom att låta människor röra sig fritt vävs idéer samman, och nya uppstår. Fri rörlighet skapar ett tolerant och innovativt samhällsklimat.

Genom att ge människor en möjlighet att fly förtryck, och bidra till en konstruktiv institutionell konkurrens, är den fria rörligheten en av det fria samhällets grundbultar.

Jämlikhet och jämställdhet

Centerstudenter värnar om alla människors lika värde. Det innebär att allas rättigheter också är desamma.

Diskriminering hindrar människor i deras kamp för att förverkliga sin fulla

potential. Diskrimineringsgrunder varierar över tid, men historiskt har övergrepp mot, och omyndigförklarande av, kvinnor varit en av de allvarligaste. Centerstudenter vill se ett samhälle där alla människor behandlas med värdighet. Det innebär att vi aldrig kan acceptera att människor förminskas och begränsas av diskriminerande institutioner, oavsett om de är formella eller informella. Av detta följer att Centerstudenter är ett feministiskt förbund.

Rättigheter

Centerstudenter har en positiv syn på människan. Vi tror på människans

förmåga att ta hand om sig själv, visa omsorg för sina medmänniskor samt
skapa lösningar på problem hon ställs inför. Människors strävan efter lycka och frihet har drivit samhällsutvecklingen långt. Vi tror att utvecklingen kommer att nå än längre i ett fritt samhälle, med en fri ekonomi och fria människor.

För att en människa ska kunna tillgodogöra sig sin frihet fullt ut behöver hon dock garanteras vissa rättigheter.

Rätten till liv och frihet

Rätten till liv är den mest fundamentala rättigheten och innebär att ingen får beröva någon livet. I detta ingår också varje människas okränkbara värde. Ingen människa får utsättas för våld, tvång eller förtryck.

Äganderätt

Människan äger sig själv, frukten av sitt eget arbete och det hon förvärvat genom frivilliga avtal. Utan en väl definierad äganderätt är det omöjligt för henne att planera sitt liv och målmedvetet arbeta för att uppnå sina mål. Avsaknaden av äganderätt gör människan till slav under den starkes eller majoritetens vilja.

Rätten att tänka, yttra sig och organisera sig

Människan får tänka, yttra sig och organisera sig fritt. Det är genom att låta människor utmana vedertagna dogmer som utveckling möjliggörs. Ur dessa rättigheter följer också rätten att avstå från att yttra eller organisera sig. Ingen ska kunna tvingas in i organisationer hon inte själv vill vara en del av, eller avtvingas åsikter hon inte vill dela med sig av.

Rättsäkerhet

För att kunna säkerställa att de grundläggande rättigheterna respekteras fordras en rättsstat. Grundläggande för rättsstatens trovärdighet är att lagen är lika för alla, att den tillämpas konsekvent och förutsägbart samt att den som är misstänkt för brott har rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats i domstol.

Utbildning

För att kunna förstå sin omvärld och påverka sin tillvaro krävs utbildning. Kunskap ger människan möjlighet att ta vara på sin potential och utvecklas.

Den högre utbildningen måste ges större frihet avseende såväl dess finansiering som organisation och innehåll. Ett sådant system, som sätter bildningsvärdet främst, ger människor makten över sina egna liv och ger dem samma möjligheter att förkovra sig, oavsett bakgrund. Lärosäten måste garanteras akademisk självständighet, och ges större möjligheter att konkurrera om studenterna. Lärosätena bör exempelvis få bestämma själva över hur deras antagningsprocesser ska utformas. Också friheten att inom vida ramar få forma utbildningens innehåll måste värnas.

Det är av största vikt att kvaliteten i den högre utbildningen är god. Allt för länge har utbildningssystemet belastats med kvantitativa pålagor. Det är dags att kvalitet åter sätts i främsta rummet.

Forskning är en omistlig del av samhällets framåtskridande. Forskningsresultat och innovationer måste därför göras tillgängliga, och på ett smidigt sätt kunna spridas och kommersialiseras. En balansgång mellan efterfrågestyrd och fri forskning måste skapas.

Ett fritt, tillgängligt och högkvalitativt utbildningssystem låter såväl den enskilde som samhället i stort utvecklas och utgör den grund på vilken ett välmående samhälle, med starka och självständiga medborgare, kan byggas.

Trygghet

Att förena frihet med trygghet är en utmaning, men samtidigt en nödvändighet. För att kunna anses vara en självständig människa med förmåga och möjlighet att agera rationellt krävs för de flesta att ett antal basala behov tillfredsställs. Centerstudenter anser därför att det finns skäl att på politisk väg garantera en grundtrygghet för alla människor. Vi vill ha ett gemensamt trygghetssystem som omfattar alla, och gäller lika för alla; som inte behandlar människor som om de är offer. Bara genom att bemöta varje enskild individ med respekt, kan den som fallit resa sig och åter ta makten över sitt eget liv. Vi tror att tryggheten är starkast i ett öppet och fritt samhälle. Vidare anser vi att det måste finnas en djup respekt för att trygghet innebär olika saker för olika människor.

Den som drabbas av sjukdom eller skada blir också ofta berövad möjligheten att följa sina drömmar. Därför måste alla människor ha tillgång till vård. För de som aldrig kommer kunna försörja sig själva bör det offentliga garantera en värdig livssituation. Det är dock av största vikt att inse att merparten av de människor som under perioder av sitt liv drabbas av nöd inte är dömda att förbli i detta stadium. Vad de behöver är inte främst vår medömkan, utan vår hjälp att åter komma på fötter. Det optimala är att detta sker genom frivillig medmänsklighet eller marknaden, men det ska alltid garanteras av det offentliga.

Staten

Den liberala staten är frihetens sista försvarslinje. Det åligger staten och det offentliga rättsväsendet att garantera människors friheter och rättigheter.
Samtidigt utgör staten ibland ett hot mot dessa fri- och rättigheter. Statens makt grundas på förmågan att genomdriva beslut mot enskilda individers vilja. Det är en nödvändighet för att kunna upprätthålla ett civiliserat samhälle, men ger samtidigt en ständig frestelse för staten att överskrida sina befogenheter. Därför är det mycket viktigt att den makt staten utövar är proportionerlig och står under ständig kontroll. Här är demokratin och konstitutionella fri- och rättigheter medborgarnas viktigaste verktyg. I största möjliga mån ska beslut fattas av enskilda människor och inte av politiker. En stark, men liten, stat är således av största vikt. Antalet statliga myndigheter, och mängden lagar och regler, måste begränsas, och de som finns måste fungera effektivt och utan överdriven byråkrati.

Styrelseskick

Människans egenmakt måste avspeglas i statens struktur. Centerstudenter anser

att samhället ska byggas underifrån, och baseras på människors frivilliga
samarbeten. Därför är vi federalister. En federalist anser att makt ska utgå från individen och finnas på en så lokal nivå som möjligt. Det som främst angår individen måste individen få bestämma över själv. Vissa gemensamma angelägenheter lämpar sig bättre för beslut i kommuner eller större regioner. Andra frågor beslutas bäst på nationell, eller i undantagsfall internationell, nivå. Federalism bygger på att skillnader mellan människor och regioner inte bara accepteras, utan bejakas. Genom att många olika livsstilar och system prövas, ökar chansen att vi hittar nya, bättre lösningar på samhällsproblem.

Statens uppdrag

Statens huvudsakliga ansvar är att garantera människors fri- och rättigheter. Detta görs genom att finansiera och organisera en försvarsmakt och ett rättsväsende, och finansiera utbildningssystem och sjukvård. Det offentliga har också ett ansvar för att möjliggöra att människor ska kunna nyttja sin frihet till fullo. Det är ett uppdrag som inkluderar, men inte enbart består av, upprättandet av ett grundtrygghetssystem. Även om det är staten som ska garantera dessa saker är det, förutom när det gäller försvarsmakten och rättsväsendet, att föredra att utmaningarna i första hand löses lokalt, av människors gemensamma kraft och kreativitet.

Civilsamhället

Ett storslaget samhälle kräver inte en storslagen stat. Civilsamhället är länken mellan individer och det är där människor av fri vilja går samman för att lösa gemensamma problem. Med ett väl utvecklat civilsamhälle kan statens roll minska till förmån för lokala lösningar och människors goda vilja. På samma sätt kan en stat som låtits växa för stor kväva och konkurrera ut det engagemanget som gror i det civila samhället.

Människors förmåga att samarbeta och hjälpa varandra stärker det lilla
lokalsamhället, men sträcker sig även över nationers gränser. Genom ett starkt civilsamhälle kan både landsbygd och storstad blomstra. Föreningar, organisationer och frivilliga sammanslutningar är de byggstenar som skapar den mångfald och valfrihet som är det fria samhällets livsluft.

Miljö och natur

För Centerstudenter är rätten att fritt få bruka sin egen egendom central. Att få bruka eller missbruka andras egendom är det däremot inte. Världen är full av värdefulla, knappa och ändliga resurser som ingen enskild människa kan göra anspråk på. Luften vi andas, atmosfären som utgör grundförutsättningen för liv, delar av det vatten som obehindrat korsar landsgränser och tomtstaket samt den biologiska mångfalden och det naturliga kretsloppet är exempel på resurser som är svåra att isolera och äga enskilt. De är förutsättningen för mänskligt liv, samtidigt som de lätt kan förstöras och missbrukas när enskilda tar sig rätten att förbruka det som också tillhör andra.

En frihetlig miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det illegitima att förbruka andras egendom och skada andra människor. Genom att sätta upp tydliga, internationella konkurrens- och teknikneutrala regler kan både miljön och människors rättigheter skyddas. Politikens roll blir här att skapa tydliga och långsiktiga förutsättningar för människor, företag och institutioner. Förutsättningar som kräver en ersättning för den åverkan som människor, företag och institutioner gör på miljön, men även förutsättningar som inte straffbeskattar eller lägger hinder i vägen för de som bidrar till en växande och mer grön värld.

För att marknadens mekanismer ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt krävs att kostnader för miljöförstöring synliggörs. Ett sätt att göra detta är att förstärka äganderätten i så stor utsträckning som möjligt. Ett annat är genom internalisering. Genom att sätta ett pris på miljön och klimatet, i form av skatter, utsläppsrätter eller andra konkurrens- och teknikneutrala styrmedel, kan vi också sätta ett värde på kollektiva nyttigheter. Ett värde som tillåter att de brukas, men inte förbrukas, det är vad vi Centerstudenter kallar för en grön ekonomi.

Den gröna ekonomin följer en tydlig princip, det är miljöförstöring som ska beskattas och inte en viss teknik. Ett tydligt exempel är förslaget på en flygskatt på flygstolar, oberoende av flygplansmodell. Konsekvensen blir då att man inte beskattas för de utsläpp man skapar och i dess förlängning den miljöförstöring man bidrar till, utan för hur många stolar man har i ett flygplan. En sådan princip är Centerstudenter övertygade om inte kommer göra samhället grönare utan snarare hämma en grön utveckling.

För oss i Centerstudenter är det irrelevant om en människas rättigheter kränks medelst fysiskt våld eller en skorsten som släpper ut hälsovådlig rök. På samma sätt som det inte är legitimt att från din tomt kasta granater över på grannens tomt, är det inte heller legitimt att släppa ut föroreningar som vandrar över tomtgränsen och allvarligt skadar din granne. Här finns alltså utrymme för vissa inskränkningar i vad enskilda individer får göra. Genom att sätta ett pris på miljön, och låta förorenaren betala, kan miljön räddas.

Energi & näringsliv

Leveranssäker och trygg energiförsörjning är en förutsättning för svenskt företagande och näringsliv. För att skapa goda förutsättningar till kommande generationer är det viktigt att lämna över ett stabilt och långsiktigt energisystem. De fossila energikällorna är inte bara orsaken till stora koldioxidutsläpp utan är också ändliga resurser. Ett energisystem beroende av fossila bränslen är därför varken långsiktigt eller hållbart. Centerstudenter har därför en vision om ett 100 % fossilfritt energisystem. Det elektriska nätet är en nyckel för att nå detta mål. Sverige har nått långt i omställningen till förnybara energikällor men problemen kvarstår i Europa och övriga världen. Sverige skall fortsätta var ledande i omställningen bland annat genom stöd och satsningar för gröna innovationer och forskning. För att möjliggöra ökad integreringen av förnybara energikällor bör länkar mellan det nordiska nätet och Europa främjas och Sverige bör vara drivande i arbetet för en EU-gemensam energipolitik.

Den svenska industrin och näringslivet spelar en stor roll i den svenska ekonomin. Ett öppet företagsklimat för att stimulera företagande är betydande för det svenska näringslivet. Centerstudenter jobbar för att stimulera näringsliv och företagande i hela landet och underlätta för företagande i små och medelstora företag att etablera sig. Det är företag och inte staten som skapar jobb och detta skall märkas i politiken.