I Kommitté 11: Utbildning.

I Kommitté 11: Utbildning. 0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt, Nyheter, partistämma

Vi vill lägga till en punkt som handlar om att resurserna ska tilldelas universiteten med kvalitet som urval. Dagens resurstilldelningssystem bygger enbart på kvantitet. Universiteten får pengar per antalet examinerade studenter och inte för innehållet.

Det finns ett förslag från regeringen på att införa ett nytt resurstilldelningssystem där utbildningarna ska tilldelas resurser även med hänsyn till kvaliteten till utbildningarna. Den resultatbedömningen ska utgå från granskning av studenternas självständiga arbeten, universitetens och högskolornas självvärderingar av utbildningens resultat i kombination med sakkunnigas platsbesök vid utbildningarna samt enkätsvar från alumnistudenter. Vi  centerstudenter tror inte att det här är de bästa sätten att mäta kvalitet på.

Vi menar istället att liksom flera remissinstanser föreslog att en indikator för vad kvalitet är ska avgöras genom hur anställningsbarheten ser ut efter utbildningen, samt hur kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet ser ut. Dessa två indikatorer hör ihop. Stärks utbildningarnas koppling till arbetslivet genom mer praktik och möjligheter till praktiska erfarenheter kommer även anställningsbarheten för studenterna öka.  Vi tycker också att det är viktigt att andelen lärarledd tid utgör en indikator eftersom en av de största bristerna med dagens utbildning är för lite lärarledd tid. Vi vill också att enkätsvar från nuvarande studenter och alumnistudenter ska vara en viktig indikator som spelar stor roll vid resursfördelningen. Det är studenterna själva som bäst kan värdera undervisningen vid utbildningen och alumnistudenter kan svara på undervisningens relevans på arbetamarknaden.

0

Din varukorg