EP-val

EP-valet 2019

Fem friheter är större än fyra elefanter

De fyra friheterna för människor, varor, tjänster och kapital är grunden i det europeiska
samarbetet. Att dessa tillåts röra sig fritt över landsgränserna är en starkt bidragande faktor till
det ökade välstånd inom Europa de senaste 50 åren. I takt med att världen blir allt med global
och digital krävs dock fler steg för en tydligare digital integrering på den internationella arenan.
Fri rörlighet för information bör därför vara EU:s femte frihet.

Samtidigt som EU spelar en väldigt viktig roll i att lösa internationella och gränsöverskridande
utmaningar så finns det gott om politiska beslut som inte hör hemma på unionsnivå, utan som
bättre kan lösas på nationell, regional eller till och med lokal nivå. Exempel på sådana frågor är
arbetsmarknads-, kultur- och socialpolitik; delar av den nya sociala pelaren som föreslås bli
gemensam politisk grund i EU. Denna typ av maktförskjutning, av frågor som bäst löses lokalt,
till EU vill vi i Centerstudenter stoppa.

I EU, precis som vid all centralisering av politiskt beslutsfattande, riskerar övertramp att
inskränka människors friheter. Frihetsinskränkande internetlagstiftning, onödiga handelshinder
och allmänt vårdslös hantering av skattemedel är ytterligare exempel på byråkratiska elefanter i
EU som måste slaktas.

Centerstudenter vill:
● Integrera den Europeiska digitala marknaden.
● Tillåt internet att vara fritt. Upphäv inomeuropeisk geoblocking. Stoppa
integritetskränkande och överkontrollerande lagstiftningar. Riv upp artikel 11 och 13 i
copyright-direktivet.
● Fortsatt integrering av den inre marknaden och harmonisering av de inre statsgränserna.
● Stoppa den sociala pelaren. Dessa frågor sköts bäst hos medlemsstaterna.

 

Ett grönare Europa

Klimathotet är en av vår tids största utmaningar, och det finns det finns få arenor som har bättre
förutsättningar att bekämpa detta hot än just den europeiska. Trots stora framsteg de senaste
åren var 48% av unionens elproduktion fortfarande fossil år 2016. Det är 48% för mycket. Det
finns ingen singulär lösning på klimatutmaningen. Klimatet kräver åtaganden och satsningar
inom alla sektorer och branscher.

Den europeiska elmarknaden är fortfarande hindrad av onödiga handelshinder vid
nationsgränserna. Centerstudenter tycker det är självklart att exempelvis el från dansk vindkraft
ska kunna exporteras till Luxembourg, utan tullar eller regelkrångel.

Teknisk innovation är ett måste i kampen för klimatet, därför är det kontraproduktivt att EU idag
hämmar mycket av sagda innovation. Genetisk modifiering av grödor kan minska både gifter
och klimatutsläpp från jordbruket, och måste tillåtas i högre utsträckning.

Centerstudenters miljöpolitik bygger i grunden på att utsläpp ska kosta, för detta behövs det
tydliga regler, skatter och handel med utsläppsrätter. I övrigt ska inte politiker välja vissa
branscher som ska gynnas över andra, politiken måste vara teknikneutral. En förutsättning för
att kostnadseffektiva och teknikneutrala lösningar ska utvecklas är rättvisa priser. Att EU än
idag finansierar konkurrensutsatta kolgruvor genom att ge statsstöd är att störa marknaden, och
något som måste upphöra.

Centerstudenter vill:
● Fullständigt integrera den europeiska energi- och elmarknaden.
● Fasa ut den fossila energin i EU med hjälp av både förnybart och kärnkraft
● I högre grad tillåta forskning och bruk av genmodifierade grödor
● Teknikneutralitet, förutsägbarhet och maximal effektivitet bör vara regeln för alla nya
skatter och regler på miljöområdet.
● Stoppa alla subventioner till miljöskadlig verksamhet.

 

En stark röst > 27 svaga

Situationen i vårt närområde är allvarlig. Inte sedan kalla krigets slut har säkerhetsläget på den
europeiska kontinenten varit sämre än vad det är idag. Ett allt aggressivare Ryssland
kombinerat med ett allt svagare Nato gör att behovet av ett fördjupat försvarssamarbete i EU är
större än någonsin. Också ökande icke-militära hot, så som terrorism och organiserad
brottslighet, kräver att vi samarbetar inom EU.

Var och en för sig kan inte EU:s medlemsstater mäta sig med supermakter som USA, Kina och
Ryssland, men tillsammans utgör vi världens största ekonomi och världens största
demokratiska församling. Att denna församling också ska göra avtryck i utrikespolitiken är
självklart: EU:s gemensamma utrikespolitik måste stärkas.

En stark handel med varor och tjänster, demokratisk dialog och gemensamma mål ger goda
förutsättningar för fred mellan världens länder. I relationen med länder där dessa förutsättningar
inte finns kommer enbart en trovärdig försvarsförmåga ge Sverige och EU möjlighet att rusta sig
för fred. Ett starkt försvar är grunden i att trovärdigt kunna förespråka fred.

Centerstudenter vill se:
● Ett fördjupat försvarssamarbete mellan EU:s medlemsstater som fungerar som ett
komplement till Nato
● En mer integrerad underrättelsetjänst och polis för att stävja internationell brottslighet
och terrorism.
● En mer gemensam utrikespolitik med fokus på EU:s grundvärden: demokrati, mänskliga
rättigheter och liberal marknadsekonomi
● En starkare samordning vad gäller katastrofberedskap i händelse av naturkatastrofer