94 förslag från Centerstudenter som nu är partipolitik

0 Skriven av: Tobias Samuelsson Kategori: Okategoriserade, Partistämma 2017

Här är hela listan över politiska förslag från Centerstudenter som under helgens partistämma också blev Centerpartiets politik.

YRKESHÖGSKOLAN

 1. Stärk och bygg ut YH
 2. Tillför mer resurser till YH
 3. Fler utbildningar på YH
 4. Mindre byråkratiska hinder för YH
 5. Enklare att få behörighet till YH
 6. Tillåt alternativ finansiering för godkända YH-utbildningar
 7. Fri etableringsrätt för yrkeshögskolan ska införas
 8. Förlängda tillståndsperioder för yrkeshögskolan
 9. Möjlighet för YH att själva utforma sina program
 10. Högskolor ska kunna validera YH och andra erfarenheter

AKADEMIN

 1. Högre kvalitet i akademiska utbildningar
 2. Extern kvalitetskontroll vid kvalitetsutvärdering
 3. Transparenta utvärderingar av lärosäten
 4. Statistik över arbetsmarknad, lärarledd tid, m.m.
 5. Skärp och tydliggör kraven för att upphöja högskolor till universitet
 6. Nytt resurstilldelningssystem baserat på kvalitet
 7. Tydlig lägstanivå för godkända betyg
 8. Studenter ska examineras direkt mot kursmål vid tentamina
 9. Andelen av basanslagen till forskning som fördelas utifrån kvalitetsaspekter ökar

GRÄNSLÖS HÖGRE UTBILDNING

 1. Studentvisum ska ges för hela studieperioden
 2. Studietiden ska räknas in i tiden som krävs för PUT
 3. Underlätta för utländska lärosäten att etablera sig
 4. Underlätta för svenska lärosäten att etablera sig utomlands
 5. Enklare att tillgodoräkna utlandsstudier i examen

FORSKNING

 1. Innovationstävlingar som komplement till andra forskningsanslag
 2. Karriärväg med inriktning på undervisning
 3. Tillåt stipendiefinansiering av doktorander
 4. Öka tillgängligheten till offentlig data för forskning
 5. Säkra framtida forskningskompetens i grundskolan och gymnasiet
 6. Stötta upp duktiga elever som blir understimulerade
 7. Bygg ut satsningen på elitklasser i akademiska ämnen
 8. Inrättar utbildningar på avancerad nivå med inriktning på forskning

BOSTADSBYGGANDE

 1. Översyn av tillgänglighetsreglerna som gör små lägenheter dyra
 2. Äganderätten ska stärkas för att skapa fler bostäder
 3. Översiktsplanerna ska vara mer styrande och detaljplanerna mindre
 4. Tydligare definierade riksintressen
 5. Färre myndigheter ska vara ansvariga för riksintressen
 6. Det ska gå att väga bostadsbyggande mot riksintressen
 7. Riksintressena ska bli färre och uppta mindre yta
 8. Kommunerna ska få möjlighet att ändra naturreservat
 9. Alla naturreservat ska ses över
 10. Möjligheten till kommunala särkrav på bostadsbyggande ska minskas
 11. Kommuner ska få bestämma om strandskyddet
 12. Befintlig byggnation ska få ändra användningsområde

HYRESSÄTTNING

 1. Gör om hyresregleringen i syfte att öka rörligheten
 2. Nybyggda bostäder ska slippa hyresreglering
 3. Möjliggör frivilliga utköp av hyresgäster för ökad rörlighet
 4. Bostadsrättsföreningar ska inte få stoppa andrahandsuthyrning
 5. Skrota femtonårsgränsen på presumtionshyror

BÄTTRE BOSTADSMARKNAD

 1. Gör det möjligt att växla kontantinsatskrav mot amorteringstakt
 2. Fasa ut ränteavdraget
 3. Reformera reavinstskatten för högre rörlighet bostadsmarknaden

EUROPA

 1. Det ska inte vara möjligt att förhandla bort grundläggande principer
 2. Inför en offentlighetsprincip i hela unionens arbete
 3. Offentliggör omröstningar i ministerrådet
 4. Öppna upp EU-nämnden för allmänhetens insyn
 5. Offentliggör trialogmöten
 6. Upprätta ett register över lobbyister som har tillgång till rådet
 7. Fler offentliga debatter med de svenska europaparlamentarikerna
 8. Sanktioner för  stater som inte lever upp till sina åtaganden
 9. Pelarna i det europeiska samarbetet ska vara de fyra friheterna
 10. Nationell kompetens ska respekteras av EU:s institutioner
 11. EU:s regelbörda ska minska
 12. EU ska få ökat mandat att förhandla och omförhandla frihandelsavtal
 13. Tydliggör att handelsavtal är en överstatlig kompetens
 14. EU ska göra mindre inom folkhälsa och regional utveckling
 15. EU ska göra mindre inom sysselsättning och socialpolitik
 16. Nej till social pelare
 17. Nej till socialt protokoll
 18. Avskaffa globaliseringsfonden
 19. EU:s gränsmyndighet Frontex ska få de nödvändiga resurser som krävs
 20. Gemensam migrationspolitik där medlemsstaterna delar ansvar
 21. EU ska stärka grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet
 22. Alla länder som lever upp till Köpenhamnskriterierna ska kunna bli medlemmar i EU
 23. EU ska oftare påtala solidaritetsklausulen
 24. EU ska få ett större ansvar på försvars- och säkerhetsområdet
 25. EU ska arbeta mer mot gränsöverskridande brottslighet
 26. Bättre samarbete mellan medlemsstaternas polis
 27. Bättre samarbete mellan medlemsstaternas och rättssystem

EKONOMI

 1. Mer effektiva skatter som inte slår mot jobb, företagande och tillväxt
 2. Ett enkelt och transparent skattesystem där regelbördan hålls så liten som möjligt
 3. Sänk skatten på arbete och höj den på konsumtion
 4. Bredda momsen och andra skattebaser för att sänka skatten.
 5. Verka för att ta bort 3:12-reglerna
 6. Verka för att den allmänna löneavgiften tas bort
 7. Centerpartiet ska verka för att kraftigt sänka skattetrycket
 8. Det ska alltid löna sig att arbeta
 9. Jobbstimulansen ska höjas i socialbidrag och andra bidrag
 10. Företagsstöd från EU ska ha så liten påverkad på marknaden som möjligt
 11. Fler statliga bolag ska säljas
 12. Den kommunala utjämningen ska värna kommuners självstyre
 13. Inkomstutjämningen ska reformeras för jobb, företagande och tillväxt
 14. Regionalisering av skatter får inte leda till förluster för samhället
 15. Regionalisering av skatter får inte godtyckligt gynna vissa kommuner
0

Din varukorg